Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden


0. Definities

Nettiquette: De ongeschreven richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet
Identiteitsbewijs: Een document waaruit de identiteit van iemand blijkt
Gebruiker: Persoon die gebruik maakt van de diensten van de website van Verhuurhoek
Huurder: Persoon c.q. bedrijf aan wie een verhuurder tegen compensatie en voor bepaalde of onbepaalde tijd huurgenot van een product/dienst gebruik maakt
Verhuurder: Persoon c.q. bedrijf die iets verhuurt, de eigenaar
Partnership: Samenwerking met een andere partij op een commerciële en niet-commerciële basis om een gemeenschappelijke doelstelling te realiseren.
Model overeenkomst: Voorbeeld overeenkomst
Rechthebbende: Persoon die tot iets gerechtigd is1. Algemeen

Een hoek ontstaat als twee lijnen samenkomen. Verhuurhoek streeft ernaar om particulieren c.q. bedrijven bij elkaar te brengen, zodat zij hun goederen of diensten ter beschikking kunnen stellen tegen een hiervoor overeengekomen compensatie.
 

2. Website

Iedere gebruiker dient zich te allen tijde aan het Nederlands recht en aan de algemene fatsoens- en omgangsregels van het Internet te houden, de zogenoemde nettiquette. De website van Verhuurhoek is voor iedereen vrij toegankelijk, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Verhuurhoek komt niet tussen een tot stand gekomen overeenkomst van verhuurder en een huurder in te staan. Verhuurders en huurders dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

De website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, zogeheten hyperlinks. Hyperlinks op Verhuurhoek die leiden naar websites en/of servers van derden, worden onderhouden door anderen dan Verhuurhoek. Verhuurhoek biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Verhuurhoek worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Verhuurhoek wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Verhuurhoek verwijzen. Op de websites van derden gelden de regels van die betreffende websites. Bij vragen omtrent de websites van derden verwijzen wij u naar de desbetreffende websites. Ditzelfde geldt voor het gebruikmaken van diensten van externe dienstverleners, zoals betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten valt onder de regels van de desbetreffende dienstverlener.

Het is niet toegestaan de inhoud van de website voor andere doeleinden te gebruiken dan het direct in contact brengen van de adverteerder en huurder. Het is dus nooit toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander eventuele misbruik van de aanwezige informatie. Het is nooit toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder goedkeuring van Verhuurhoek. Bij misbruik wordt altijd aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

 

3. Huurders

3.1 Zonder registratie is het toegestaan en mogelijk om de functionaliteiten van de huurzijde van de website te utiliseren.

3.2 Huurders kunnen anoniem op basis van door Verhuurhoek ingestelde zoekreferenties advertenties bekijken en opzoeken. De verhuurder kan indien gewenst bij aflevering vragen naar een identiteitsbewijs. De huurder en verhuurder zijn beiden verplicht zich te houden aan de onderling tot stand gekomen schriftelijke en/of mondelinge afspraken.


4. Verhuurders

4.1 Indien de gebruiker wenst te adverteren/verhuren dient deze zich te registreren. Met het aanmaken van het account kunnen er, het aantal door Verhuurhoek besloten, advertenties gratis geplaatst worden. Adverteerders hebben de mogelijkheid om foto’s toe te voegen aan hun advertenties. Het is niet toegestaan foto´s te plaatsen die geen betrekking heeft op het te verhuren object.

4.2 Wegens eventuele auteursrechtinbreuk adviseert Verhuurhoek om slechts zelf genomen foto’s te uploaden.

4.3 De (verhuur)prijs en de borg die wordt gevraagd, dient nauw verbonden te zijn met de nieuwwaarde, het bouwjaar, de staat van het object en de vraag en aanbod. De verhuurder is dan ook verplicht deze informatie vrij te geven indien dit wordt verzocht door de adverteerder bij wederzijdse interesse tot partnership. Verder is er de mogelijkheid om in het informatieveld verdere beschrijving te geven van het te verhuren object/de te leveren dienst.

4.4 Belanghebbende kunnen gebruik maken van modelovereenkomsten welke worden aangeboden door Verhuurhoek. Verhuurhoek wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomsten af. Verhuurhoek is dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor de tekst in de modelovereenkomsten. Bij enige twijfel staat het beide partijen vrij om op eigen kosten een jurist te raadplegen.

4.5 Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel/verhuur verboden is. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Bij twijfel kunt u derden, op uw initiatief en eventuele kosten raadplegen voor meer informatie.


5. Toegang tot website

5.1 Verhuurhoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot de website te onthouden.

5.2 Eveneens behoudt Verhuurhoek zich uitdrukkelijk het recht om zonder waarschuwing of verdere berichtgeving de account van een gebruiker te blokkeren indien zij daartoe aanleiding ziet. Dit kan het gevolg zijn bij (verondersteld) misbruik van de website of bij het niet in acht nemen van deze algemene voorwaarden of nettiquette .

5.3 Indien er bij Verhuurhoek de overtuiging is dat er in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet is het mogelijk dat Verhuurhoek de volgende maatregelen neemt;

1. Het blokkeren van het account en dientengevolge alle bijbehorende advertenties te verwijderen
2. Aangifte doen bij de Politie, informeren van justitie en eventuele andere rechthebbenden.

5.4 Tevens is Verhuurhoek gerechtigd om verhuurders uit te sluiten, te schorsen dan wel definitief te blokkeren naar aanleiding van door Verhuurhoek gegronde bevonden klachten van derden. Ook kunnen (ver)huurders op basis van hun postcodes en huisnummers worden geblokkeerd.
 

6. Opheffing account

6.1 Een gebruiker kan te allen tijde zijn of haar account verwijderen. Alle bijbehorende data (zoals persoonsgegevens) zullen dientengevolge ook worden verwijderd.

 

7. Bescherming persoonsgegevens

7.1 Verhuurhoek zal de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen bedrijfsvoering. Door inschrijving als gebruiker stemt u ermee in en geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens gebruikt worden conform het doel van de overeenkomst.

7.2 Verhuurhoek stelt slechts de minimaal benodigde persoonlijke gegevens aan andere gebruikers of derden beschikbaar. Wij streven ernaar om Verhuurhoek zodanig te beveiligen dat persoonlijke gegevens in een zo veilig mogelijke omgeving is opgeslagen. Verhuurhoek streef ernaar om zich zo goed mogelijk, zo niet absoluut te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

7.3 Verhuurhoek is gerechtig om uit veiligheidsoverwegingen de IP-adressen van de computeraansluitingen van de gebruikers bij te houden. Verhuurhoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in geval van (vermeend) misbruik gegevens over de betrokken aansluitingen op te vragen. De opgegeven informatie kan worden gebruikt om de demografische gegevens te bestuderen. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en onthullen derhalve niets over individuele personen.
 

8. Registratie

8.1 Als adverteerder van Verhuurhoek dient u minstens 18 jaar oud te zijn en dienen alle verplichte velden bij registreren ingevuld te worden. De uitzondering op de leeftijdsgrens van 18 jaar zijn minderjarige gebruikers welke toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 
8.2 Na registratie beschikt iedere adverteerder over logingegevens (een loginnaam en wachtwoord). Deze logingegevens zijn strikt privé, derhalve vertrouwelijk en dienen als zodoende behandeld te worden. Deze logingegevens mogen niet met derden worden gedeeld. Verhuurhoek wijst elke aansprakelijkheid af bij schade bij misbruik door derden van deze gegevens.

8.3 De adverteerder is aansprakelijk voor alle eventuele handelingen of beweringen die via de account van de adverteerder worden gemaakt. De adverteerder vrijwaart Verhuurhoek tegen elke mogelijke vordering van deze aard. Daar de middelen waar Verhuurhoek over beschikt, waarmee de identiteit van de geregistreerde adverteerders gecontroleerd kan worden beperkt is, is Verhuurhoek niet aansprakelijk indien de identiteit van een adverteerder door een derde partij wordt gebruikt of misbruikt. Indien de adverteerder vermoedens heeft dat de accountgegevens door onbevoegden wordt gebruikt, dient de adverteerder Verhuurhoek per direct te informeren hieromtrent, zodoende kan besloten worden om, naar Verhuurhoek zijn besluit, gepaste maatregelen te ondernemen.

 

9. Vrijwaring van aansprakelijkheid

9.1 Alle door Verhuurhoek aangeboden diensten/werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de gebruikers. Verhuurhoek sluit met deze reden uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke door haar verleende diensten zouden zijn veroorzaakt. Verhuurhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruikers die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van Verhuurhoek, noch is Verhuurhoek gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, schade als gevolg van onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gebruikers, of apparatuur van enige derden die diensten aan Verhuurhoek levert.

Indien wij, door het dwingend recht, toch aansprakelijk bevonden worden, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Verhuurhoek voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 125,00 euro per aansprakelijkheid.

9.2 Het gebruik van de website van Verhuurhoek geeft generlei garantie voor het vinden van het voor u geschikte product of dienst. Indien enige contacten en/of resultaten door gebruik van de website teleurstellen, is Verhuurhoek daarvoor nooit aansprakelijk. Verhuurhoek geeft geen enkele garantie op succesvol contact of een te sluiten overeenkomst.

9.3 Verhuurhoek kan niet uitsluiten dat er onjuiste verklaringen gedaan worden door gebruikers en sluit daarom elke mogelijke aansprakelijkheid uit. Verhuurhoek is nooit aansprakelijkheid voor tot stand gekomen contacten en gesloten overeenkomsten.

9.4 Verhuurhoek kan niet garanderen dat onze diensten altijd aan uw verwachtingen zullen voldoen. Alle aanwezige informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typfouten. Tevens geven wij geen garantie dat de website niet onderbroken wordt door storingen, dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

9.5 Verhuurhoek is nooit aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van ettelijke overeenkomst of enige andere verplichting van Verhuurhoek jegens gebruikers, die niet te wijten is aan grove schuld of opzet van de bestuursleden van Verhuurhoek.

9.6 Iedere gebruiker vrijwaart Verhuurhoek voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie of het gebruik van via de website gehuurde producten of afgenomen diensten.

9.7 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van Verhuurhoek jegens derden, die wordt veroorzaakt vanwege of door gedragingen van een gebruiker zullen altijd voor rekening en risico zijn van de desbetreffende gebruiker.

9.8 Verhuurhoek wijst alle aansprakelijkheid van mogelijke verspreiding van door virus geïnfecteerde informatie af. Verhuurhoek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site of informatie van gebruikers toekennen en hierin veranderingen aanbrengen.

 

10. Inhoud en tarieven

10.1 Verhuurhoek is gerechtigd de website of delen daarvan, waaronder de verlengingsmogelijkheden, advertentieduur, de indeling van de aangeboden categorieën, de indeling van de website en de mogelijke zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht aanpassen.

10.2 Verhuurhoek is gerechtigd de gehanteerde prijzen te allen tijde aan te passen naar eigen keuze.

10.3 Indien er een factuur wordt verzonden door Verhuurhoek, dient deze binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan door de ontvanger van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de toegezonden factuur schort de betalingsverplichting niet op. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen is Verhuurhoek gerechtigd het incasseringstraject op te starten en dientengevolge wordt het te vorderen bedrag verhoogt met de wettelijke vastgestelde handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens zal er een verhoging van het factuurbedrag met incasso- en andere inningkosten plaatsvinden.

 

11. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Verhuurhoek.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Verhuurhoek, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Verhuurhoek zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Verhuurhoek.nl, mag niets van Verhuurhoek.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Verhuurhoek.


12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Mogelijke geschillen waarover niet na onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Zover dwingende wetsbepalingen niet anders voorschrijven en behoudens wijzigingen te maken door Verhuurhoek.

12.3 Indien een gebruiker een gerechtelijke vordering instelt die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zal de wederpartij (Verhuurhoek in deze) de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten kunnen vorderen, met een minimum van € 750,00.

12.4 Niet alleen Verhuurhoek, maar alle personen die bij de uitvoering van de diensten van Verhuurhoek gemoeid zijn, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor vroegere medewerkers van Verhuurhoek indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden, nadat zij als zakelijke relatie afscheid hebben genomen van Verhuurhoek.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?